खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा

कम्पनीले खाद्य सुरक्षाको लागी सार्क खाद्य बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा खाद्यान्न मौज्दातको व्यवस्थापन गर्दछ।

स्थान  राष्ट्रिय खाद्य भण्डार (मे.ट.)  सार्क खाद्य भण्डार (मे.ट.)   जम्मा (मे.ट.) 
बिर्तामोड    २०००   २०००  
बिराटनगर  ३०००  २०००  ५००० 
बिरगंज  २५००  २०००  ४५०० 
काठमाडौं  १००००  १०००  ११००० 
लहान  १५००  --- १५०० 
पोखरा  ५००  --- ५०० 
नेपालगंज  २५००  --- २५०० 
सुर्खेत  २०००  --- २००० 
धनगढी  ३०००  १०००  ४००० 

कुल जम्मा 

२५०००  ८०००  ३३०००