श्री तोयम राया
अध्यक्ष
श्री मोहन प्रकाश चन्द
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सूचना अधिकारी
श्री सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
०१-४२५२७९७ info@fmtc.org.np
सबै कर्मचारी

आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
काला नुनिया चामल(काला नमक) १६०/केजी
मैदा ८४/केजी
मुंग छाँटा १६८/केजी
क्वाँटी १३०/केजी
इन्डक्सन चुल्हो (Ultra Tec-UTINE20) ३०००/थान
इन्डक्सन चुल्हो(Midea) ४०००/थान
आँटा –५ के.जी. ७३/केजी
सावाँ मन्सुली चामल ६०/केजी
सम्पूर्ण शाखाहरुको