आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
स्टिम जिरा मसिनो चामल ६३/केजी
सिमी १२०/केजी
सन्चो सेनिटाइजर १०० मि.लि. १०५/मि.लि
सन्चो सेनिटाइजर २०० मि.लि. २००/मि.लि
इन्डक्सन चूलो ४०००/थान
घ्यू ८७०/लि.
गहुँ ३३.५/केजी
मकवानपुर चामल ५०/केजी
सम्पूर्ण शाखाहरुको