आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
तिते फापर १५/केजी ( रू ५ छुट सहित )
सिमी ११०/केजी ( रू १० छुट सहित )
सन्चो सेनिटाइजर १०० मि.लि. १०५/मि.लि
सन्चो सेनिटाइजर २०० मि.लि. २००/मि.लि
इन्डक्सन चूलो ४०००/थान
घ्यू ८७०/लि.
साल्ट्र ट्रेडिङ पीठो–२ के.जी. ६२.५/केजी
साल्ट्र ट्रेडिङ पीठो–५ के.जी. ६०/केजी
सम्पूर्ण शाखाहरुको
{ }