आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
वास्मती चामल ११०/केजी
सोना मन्सुली चामल ५५/केजी
रञ्जित स्टीम चामल ६५/केजी
अरुवा मध्यम चामल ५५/केजी
स्टिम जिरा मसिनो चामल ६३/केजी
सन्चो सेनिटाइजर १०० मि.लि. १०५/मि.लि
सन्चो सेनिटाइजर २०० मि.लि. २००/मि.लि
इन्डक्सन चूलो ४०००/थान
सम्पूर्ण शाखाहरुको