सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • चामल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-२-२०)
  • वरिष्ठ सहायक (पाँचौ तह) पदको लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०८०-२-१७)
  • सहायक (चौथो तह) पदको लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०८०-२-१७)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-२-११)
  • Invitation For electronic Bid (२०८०-२-८)
  • Invitation for electronic Bid (२०८०-२-४)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-२-३)
  • परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सूचना (२०८०-१-३१)
  • आ.प्र., खुला तथा समाबेशी तर्फको लिखित परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना(Updated)) (२०८०-१-२४)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-१-२२)