सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८१-३-१०)
  • बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धि सूचना(तह-४,प्रशासन) (२०८१-३-९)
  • बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धि सूचना (२०८१-३-७)
  • चामल खरिद सम्बन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८१-३-७)
  • ए.सी. खरिद/जडान सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित) (२०८१-३-५)
  • चामल खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(सूचना प्रकाशित मिति :-२०८१/०२/३२) (२०८१-३-१)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धि दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धि सूचना (२०८१-२-२८)
  • विद्युतीय गाडी खरिदका लागि योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट इलेक्ट्रोनिक बोलपत्रको आह्वानको सूचना (२०८१-२-२२)
  • विद्युतीय मोटरसाइकल खरिदका लागि योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट इलेक्ट्रोनिक बोलपत्रको आह्वानको सूचना (२०८१-२-२२)
  • विद्युतीय स्कुटर खरिदका लागि योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट इलेक्ट्रोनिक बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०८१-२-२२)