सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • तह ५ आ.प्र. को बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने बारे सूचना (२०८०-१२-२३)
  • तह ६ को बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने बारे सूचना (२०८०-१२-२०)
  • कम्पनीको महेन्द्रनगर स्थित जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना (२०८०-१२-१५)
  • खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना (२०८०-१२-१४)
  • चामल खरिद सम्वन्धी संझौता गर्न आउने वारे सूचना (२०८०-१२-१४)
  • कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र भौगोलिक क्षेत्रको एकमुष्ट प्राप्तांक प्रकाशित गरिएको सूचना (२०८०-१२-१३)
  • तह ४ को बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने बारे सूचना (२०८०-१२-१२)
  • कम्पाउण्डवाल निर्माणको लागि विद्युतीय माध्यमबाट शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना (धनगढी) (२०८०-१२-९)
  • कम्पाउण्डवाल निर्माणको लागि विद्युतीय माध्यमबाट शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना(नेपालगन्ज) (२०८०-१२-९)
  • तह ६ को बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने बारे सूचना (२०८०-१२-५)