सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०८०-२-३१)
  • चामल खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-२-२९)
  • गोदाम तथा कोठा भाडामा दिने सम्बन्धी सूूचना (२०८०-२-२९)
  • चामल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-२-२०)
  • वरिष्ठ सहायक (पाँचौ तह) पदको लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०८०-२-१७)
  • सहायक (चौथो तह) पदको लिखित परीक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०८०-२-१७)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-२-११)
  • Invitation For electronic Bid (२०८०-२-८)
  • Invitation for electronic Bid (२०८०-२-४)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-२-३)