सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सूचना (२०८०-१-३१)
  • आ.प्र., खुला तथा समाबेशी तर्फको लिखित परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना(Updated)) (२०८०-१-२४)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-१-२२)
  • चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना. (२०८०-१-१७)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-१-१४)
  • Invitation For electronic Bid For Construction and Maintenance (२०८०-१-१३)
  • क्यान्टिन भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक) (२०८०-१-१३)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-१-९)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-१-३)
  • आ.प्र., खुला तथा समाबेशी तर्फको लिखित परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०८०-१-४)