सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • चामल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१२-२२)
  • गोदाम भाडामा लगाउने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१२-१०)
  • Request for Expression of Interest (EOI) (२०७७-१२-४)
  • उपकरण खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानकोे सूचना (२०७७-१२-३)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१२-२)
  • निर्माण /मर्मत सम्बन्धि बोलपत्रको मिति संसोधन गरिएको सूचना (२०७७-११-२०)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-११-१६)
  • उपकरण खरिद सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-११-१४)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(तुल्सीपुर) (दोस्रो पटक प्रकाशित) (२०७७-११-१३)
  • मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना (२०७७-११-७)