सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रा.का.धनगढी) (२०७७-९-९)
  • मालसामान लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (२०७७-८-२५)
  • खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७-८-२१)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७-८-१९)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-८-८)
  • जुट बोरा खरिद सम्वन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-८-४)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानीको बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-७-२८)
  • खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना (२०७७-७-३)
  • जुट बोरा खरिद सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-६-२८)
  • Amendment to the Bidding Documents for the Delivery of White Crystal Cane Sugar (२०७७-६-२१)