समाचार र लेखहरू सूचना

समाचार र लेखहरू सूचना

  • सुगम जिल्लाहरुमा चामल मौज्दात:९७८७३.९क्वी., दुर्गम जिल्लाहरुमा चामल मौज्दात:-१६६८९.३क्वी.,कूल चामल मौज्दात:-११४५६३.२८क्वी.,धान मौज्दातः-३११७२.२४ क्वी.,गहुँ मौज्दातः-४६.१8 क्वी. (२०७८-९-२७)