समाचार र लेखहरू सूचना

समाचार र लेखहरू सूचना

  • जिल्लाहरुमा चामल मौज्दात:65872.25क्वी., दुर्गम जिल्लाहरुमा चामल मौज्दात:-26139.88क्वी.,कूल चामल मौज्दात:-92012.13क्वी.,धान मौज्दातः-61165.57क्वी.,गहुँ मौज्दातः-326.32क्वी. (२०७८-९-२७)