उत्पादनहरु
जापानिज चामल
अरुवा मध्यम चामल
स्टिम सोना मन्सुली चामल