नतिजा
क्र.सं शीर्षक डाउनलोड
1 तह -४ (प्रशासन सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धि सूचना (२०८०-७-२६)
2 एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ४ , खुला,प्रशासन सेवा) (२०८०-७-२५)
3 तह ४ (प्रशासन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-७-२५)
4 तह ५ ( प्राबिधिक सेवा, मिल मेकानिकल इन्जिनियरिंग समुह )को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२७)
5 तह -५ (प्रशासन/प्राबिधिक सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२४)
6 खुला तथा समाबेशी प्रतियोगात्मक परिक्षाको लिखित नतिजा तथा सीप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२३)
7 तह ५ ( प्राबिधिक सेवा, इन्जिनियरिंग समुह )को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२२)
8 एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ५ , खुला,प्रशासन सेवा)
9 तह ५ ( प्रशासन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२०)
10 तह ६ ( प्रशासन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-१४)