नतिजा
क्र.सं शीर्षक डाउनलोड
1 कार्यक्षमता मुल्यांकन द्वारा हुने बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना
2 कार्यक्षमता मुल्यांकन द्वारा हुने बढुवा सम्बन्धि सूचना
3 तह -४ (प्रशासन सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धि सूचना (२०८०-७-२६)
4 एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ४ , खुला,प्रशासन सेवा) (२०८०-७-२५)
5 तह ४ (प्रशासन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-७-२५)
6 तह ५ ( प्राबिधिक सेवा, मिल मेकानिकल इन्जिनियरिंग समुह )को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२७)
7 तह -५ (प्रशासन/प्राबिधिक सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२४)
8 खुला तथा समाबेशी प्रतियोगात्मक परिक्षाको लिखित नतिजा तथा सीप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२३)
9 तह ५ ( प्राबिधिक सेवा, इन्जिनियरिंग समुह )को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२२)
10 एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ५ , खुला,प्रशासन सेवा)