बोलपत्र सूचना
  • निर्माण /मर्मत सम्बन्धि बोलपत्रको मिति संसोधन गरिएको सूचना (२०७७-११-२०)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७/११/१६)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(तुल्सीपुर) (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति :२०७७/११/१३)
  • मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना(२०७७/११/७)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(बिरगंज) (२०७७/१०/३०)
  • कार्यालय भवन रङ्रोगन तथा गोदाम मर्मत निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/११/११))
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(धनगढी)(२०७७/१०/२५)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(भैरहवा) (२०७७/११/३ )
  • चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७७/११/०३)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७/१०/२७)