बोलपत्र सूचना
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-२-१२)
  • क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट पेट्रोल इन्जिन गाडी खरिद सम्बन्धि सूचना (२०७८-२-७)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-२-३)
  • खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१-२१)
  • चामल खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-१-६)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सम्झौता गर्न आउन बारे सूचना (२०७८-१-३)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१२-२४)
  • Invitation for Bids for the construction work of RCC framed with roof truss warehouse at Tikapur, Kailali (२०७७-१२-२४)
  • चामल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१२-२२)
  • गोदाम भाडामा लगाउने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१२-१०)