बोलपत्र सूचना
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(भैरहवा) (२०७७/११/३ )
  • चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७७/११/०३)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७/१०/२७)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (नेपालगंज) (२०७७/१०/२५)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(२०७७/१०/२३)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(२०७७/१०/२१)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना(2077/10/15)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(२०७७-१०-१५)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना( शा.का.वीरगंज)