बोलपत्र सूचना
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७/८/१९)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(२०७७/८/८)
  • जुट बोरा खरिद सम्वन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०८/०४)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानीको बोलपत्र आह्वानको सूचना (२0७७-७-२८)
  • खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना 2077/7/3)
  • जुट बोरा खरिद सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना(2077/06/28)
  • Amendment to the Bidding Documents for the Delivery of White Crystal Cane Sugar(2077-06-21)
  • खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (2077-6-16)
  • जिउँदो च्याङ्ग्रा ढुवानी सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(२०७७/६/९)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७/५/३०)