बोलपत्र सूचना
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(मुख्य शा.का. नेपालगंज)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रा.का.धनगढी)(२०७७/९/८)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रा.का.धनगढी) (२०७७/०९ /०८)
  • खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/०८/२१)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७/८/१९)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(२०७७/८/८)
  • जुट बोरा खरिद सम्वन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०८/०४)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानीको बोलपत्र आह्वानको सूचना (२0७७-७-२८)
  • खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना 2077/7/3)
  • जुट बोरा खरिद सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना(2077/06/28)