बोलपत्र सूचना
  • Amendment to the Bidding Documents for the Delivery of White Crystal Cane Sugar(2077-06-21)
  • खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (2077-6-16)
  • जिउँदो च्याङ्ग्रा ढुवानी सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(२०७७/६/९)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७/५/३०)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(२०७७/५/२३)
  • Invitation for Electronic Bids for the Supply and Delivery of White Crystal Cane Sugar (2077-5-17)
  • Notice on extension of bid submission period (2077-5-17)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(प्रकाशित मिति २०७७-५-९)
  • Invitation for Electronic Bids for the Supply and Delivery of White Crystal Cane Sugar(Published Date 2077-5-4)