डा. गणेश प्रसाद पाण्डेय
अध्यक्ष
श्री मोहन प्रकाश चन्द
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सूचना अधिकारी
श्री सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
०१-४२५२७९७ nepalnfc@gmail.com
सबै कर्मचारी

आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
इन्डक्सन चूलो ४०००/थान
आँटा –५ के.जी. २८५/केजी
सावाँ मन्सुली चामल ६०/केजी
जुम्ली मर्सी चामल २२५/केजी
सिमी १९५/केजी
ब्राउन चामल ६०/केजी
साँवा चामल ६०/केजी
चिउरा ८५/
सम्पूर्ण शाखाहरुको
{ }