सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-९-९)
  • सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-८-१०)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-८-१०)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७८-८-१०)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-८-२)
  • परामर्शदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-८-१)
  • हवाइमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-७-२९)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-७-१७)
  • सतहमार्गबाट खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-६-२५)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-६-१५)